Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

พันธกิจข้ามวัฒนธรรมของ OMF PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 January 2015 09:38

 

หากคริสตจักรคุณต้องการส่งมิชชันนารีไทยออกไปประกาศปลูกคริสตจักรข้ามวัฒนธรรม OMF มีงานพันธกิจต่างๆที่เหมาะสมกับความ

สามารถ และของประทานแต่ละคนที่เลือกได้ ดังนี้

 

ประเทศจีน

Ø นักธุรกิจ Business Entrepreneur การทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้เราได้อาศัยอยู่ในประเทศ และสร้างความสัมพันธ์กับ

คนท้องถิ่น เพื่อเราจะได้เป็นแสงสว่างของพระคริสต์

Ø ผู้จัดการโครงการ Community Development Project Manager บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ

Ø ผู้ให้คำปรึกษา หรือนักสังคมสงเคราะห์ Counselor or Social Worker ในปัจจุบันเรามี 2 โครงการ โครงการแรกคือ สอนหนังสือกับเด็กที่

ย้ายมาจากต่างจังหวัด   และอีกโครงการหนึ่งก็คือพันธกิจช่วยเหลือ เด็กกำพร้าที่ถูกไฟเผาไหม้  เราปรารถนาที่จะ เห็นเด็กเล่านี้กลับมี ชีวิตที่

ปกติ

Ø แพทย์ พยาบาล นักบำบัดทุกเฉพาะทาง Doctors, Nurses, Therapists, etc.ทำงานในโรงพยาบาล ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน

 

ประเทศไต้หวัน

· พันธกิจกับหญิงโสเภณี กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กับเยาวชนที่ถูกคุมขัง กับคนจรจัด Ministry to the Prostitutes, to the working class, to

theJuvenile Prisoners,totheHomeless

· ผู้จัดการ Manager for Retreat Center

· บริหารจัดการ Retreat Center

 

ประเทศอินโดนีเซีย

§  แพทย์และพยาบาล Health Care Ministry ทีมของเรามุ่งมั่นที่จะประกาศกับกลุ่มคนที่พระกิตติคุณเข้าถึงได้ยาก  พนักงานทางการ

แพทย์ของเราได้มีส่วนในการสอน อบรมให้ความรู้แก่คน ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัส ชีวิตของเขา สร้างความสัมพันธ์

และแบ่งปันความรักของพระคริสต์

§ ฝึกครูสอนภาษาอังกฤษ Train English Teachers ฝึกอบรม เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษกับครู ท้องถิ่นที่สอนภาษาอังกฤษ

 

ประเทศกัมพูชา

v อาจารย์ University Lecturer สอนวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

v เสริมสร้างคริสตจักรโดยการใช้สื่อต่าง ๆ Media Specialistพัฒนาสื่อต่าง ๆ เช่นการแปลหนังสือ รายการ วิทยุ ฯลฯ เพื่อการประกาศพระ

กิตติคุณ และเพื่อ เสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน

v แพทย์และพยาบาลที่ Mercy Medical Center แพทย์ทุกสาขา พยาบาลทั่วไป วิสัญญีพยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล  พนักงานห้องแลป

v ช่วยสอนหนังสือลูกมิชชันนารี Home School Support ช่วยสอนหนังสือลูกมิชชันนารี

 

ประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยงานบริหาร Admin Support ช่วยบริหารงานในออฟฟิต เพื่อมิชชันนารี ของเรา สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ในพันธกิจต่าง ๆ ที่พระ

เจ้าทรงเรียกเขา

นักวิชาชีพต่าง ๆ Professional Work ประเทศนี้กำลังเปลี่ยนแปลง และพัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีโอกาสต่าง ๆ มากมาย ที่จะทำงาน ใน

สถานการศึกษา ธุรกิจ การแพทย์ ฯลฯ  เปิด โอกาสให้เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเขา สามารถ ประกาศพระกิตติคุณโดยชีวิตของเรา หนุนใจ

เสริมสร้างเขาที่จะเติบโตขึ้นในพระคริสต์

• สอนภาษาต่างชาติที่ Language Center สอนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ศูนย์ภาษา

 

ประเทศมองโกเลีย

o นักธุรกิจ Business Entrepreneur ก่อตั้งธุรกิจในประเทศ เพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ใน ประเทศท่ามกลางคนมองโกเลีย และแบ่งปัน พระกิตติคุณ

o อาจารย์แพทย์ Medical Professor สอนในมหาวิทยาลัยแพทย์

o ฝึกครูสอนภาษาอังกฤษ Train English Teachers

o ฝึกอบรม เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ กับครูท้องถิ่นที่สอนภาษาอังกฤษ

 

ประเทศพม่า

o นักการเกษตร Agriculturalist ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร (การเลี้ยงสัตว์ และพืชผล) กับคริสตจักรและชุมชนต่าง ๆ เพื่อเปิดประตูการ

ประกาศพระกิตติคุณ

o นักบำบัดทางภาษา และนักบำบัดทางอาชีพ Speech therapist & Occupational therapist สอนและฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในด้านการบำบัด

o ผู้อำนวยการศูนย์สอนภาษาอังกฤษ Director for English Center บริหารงานศูนย์สอนภาษาฯ พร้อมกับฝึกครูสอน ภาษาในการที่สร้าง

สาวกกับผู้เชื่อใหม่

 

Last Updated on Tuesday, 06 January 2015 10:07