Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

การเป็นผู้ต้อนรับ ตอนที่1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 28 February 2013 18:05

 

พันธกิจโลก-ผู้พลัดถิ่น(Diaspora) ในไทย กับประชาคมอาเซียน

โดย ดอกข้าวบาน (Rice flowers bloom)

ปีค.ศ. 2013 ได้เริ่มต้นไปแล้ว พันธกิจของคริสตจักรได้ดำเนินแผนงานไปแล้วกี่อย่าง? งานที่ยังเหลืออยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง? อะไรคือภารกิจที่ยังเหลืออยู่? เกี่ยวกับภารกิจที่ยังเหลืออยู่นี้ ราล์ฟ วินเตอร์ ให้คำจำกัดความของพระคัมภีร์ จากคำว่า ประชาชาติ (ภาษากรีก เอธนอส รวมถึง ชนเผ่า, ชาติพันธุ์, เผ่าพันธุ์) ไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีกฎหมาย อาณาเขตพรมแดนการปกครองเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ชนเผ่า, ชาติพันธุ์ต่างๆ, เผ่าพันธุ์ไว้ด้วยกัน โดยแยกออกเป็น ประชาชาติ หรือ ชาติพันธุ์ที่พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึง เป็นพันธกิจแนวหน้า เช่นในยุคแผ่นดินสยาม - กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบรรดาประชาชาติพลัดถิ่นต่างๆเข้ามาอาศัยกระจัดกระจายในแผ่นดินสยามคือ ชาติพันธุ์ลาว, ชาติพันธุ์จีน, ชาติพันธุ์พม่า-รามัญ, ชาติพันธุ์มอญ, ชาติพันธุ์เขมร, ชาติพันธุ์ญวน, ชาติพันธุ์ปัตตาเวีย (อินโดนีเซีย), ชาติพันธุ์มาเลย์, (บรรดาประชาชาติอาเซียนในปัจจุบัน), ฯลฯ เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา,อิสลาม,ลัทธิขงจื้อ-เต๋า,ฮินดู ที่พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงในบรรดาประชาชาติในสยาม จนเมื่อมีมิชชันนารีผู้บุกเบิกสองท่านแรกเข้ามาในบางกอกคือ ศาสนาจารย์ นายแพทย์คาร์ล ออกัสตัส ฟริดริค กุตสลาฟ ชาวเยอรมัน จากสมาคมมิชชันนารีเนเธอร์แลนด์ กับ ศาสนาจารย์ เจคอบ ทอมลิน จากสมาคมมิชชันนารีลอนดอนเดินทางเข้ามาในบางกอก(กรุงเทพฯในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.1828 เริ่มแจกพระคัมภีร์ภาษาจีนแก่คนจีนพลัดถิ่นที่มาใช้แรงงานรับจ้างในบางกอก ต่อมาในปีค.ศ. 1833 ศาสนาจารย์จอห์น เทเลอร์ โจนส์ จากคณะกรรมการแบ๊บติสท์แห่งอเมริกา ได้สานงานต่อประกาศกับคนจีนจนมีผู้เชื่อคนจีนกลับใจ รับบัพติศมาเพิ่มขึ้นตั้งคริสตจักรแห่งแรกในสยาม (เป็นการทำ Chinese Diaspora in Siam ได้สำเร็จ) คือ ตั้งคริสตจักรจีนไมตรีจิต ที่หัวลำโพง ตามมาด้วยคนจีนในไทยและคนไทยได้กลับใจ รับบัพติศมา เกิดเป็นคริสตจักรต่างๆขยายออกไปทั่วราชอาณาจักรไทยในเวลาต่อๆมา

ปัจจุบันคริสตจักรไมตรีจิต โดยศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร ศิษยาภิบาล ผู้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย ได้รื้นฟื้นการประกาศกับคนจีนพลัดถิ่น (Chinese Diaspora) ขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มต้นประกาศกับนักศึกษาจีนที่เข้ามาเรียนในไทยตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นการทำ “Chinese Students Diaspora” นับเป็นตัวอย่างผู้นำคริสตจักรที่มีวิสัยทัศน์ไกลเกี่ยวกับ การเตรียมคริสตจักรไทยสู่ประชาคมอาเซียน ไปพร้อมๆกับคริสตจักรจีนบางแห่งด้วย และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2012 ได้จัดสัมมนาเรื่อง ประกาศกับคนจีนพลัดถิ่นในกรุงเทพฯได้อย่างไร? โดยเชิญวิทยากร ดร.มาร์ก เทเลอร์ผู้มากประสบการณ์ที่เคยประกาศกับคนจีน มาบรรยาย ที่คริสตจักรไมตรีจิตกรุงเทพฯ (มีการบันทึกเทปการสัมมนานี้ ผู้ใดสนใจสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสรรหามิชชันนารีไทย) หลังการสัมมนาจบลง ศจ.ดร.อภิชาติได้ขอให้ผู้สนใจเข้าประชุมหารือต่อ เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาจีน “Chinese Students Diaspora” หลายๆมือหลายๆคริสตจักร ร่วมกันก็เป็นพลังช่วยให้พระกิตติคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจีนได้ดีกว่าต่างคนต่างทำ

ขอนำเสนอข้อมูลจากศูนย์วิจัย ธนาคารกสิกรไทย เกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในไทย ดังนี้

จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นโดยมีนักศึกษาจีนสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 46.3


ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จาก 8,534 คนในปี 2549 เพิ่มขึ้นมาเป็น 20,155 คน ในปี 2553 (จาก 133 ประเทศ) อัตราเติบโตประมาณร้อยละ 25 ต่อปี(เฉลี่ยช่วงปี 2550-2553) โดยนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้ามาศึกษาในไทยมากที่สุดได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย ละ 46.3 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด รองลงมาได้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนอันได้แก่ ลาว(ร้อยละ6.5 ) พม่า(ร้อยละ6.5 ) เวียดนาม(ร้อยละ5.5) และกัมพูชา(ร้อยละ 4.7) แต่ หากรวมนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมด พบว่ามีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 26.1 เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังจากการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี 2015 คาดว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่สนใจเดินทางเข้ามาใช้บริการ ในสถาบันการศึกษาของไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อจำกัดของการเดินทางข้ามแดน ระหว่างประเทศสมาชิกที่ลดลง ทำให้ประชากรของประเทศอาเซียน มีความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กัน เป็นสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ท้าทายให้คริสตจักรไทยเตรียมรับมือกับการทำพันธกิจกับ ชาวต่างชาติพลัดถิ่น (Diaspora) คริสตจักรจะสนใจหรือไม่สนใจ พวกเขาก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างปฎิเสธไม่ได้ ดั่งคำกล่าวว่า แม้ไก่ไม่ขัน พระอาทิตย์ก็ยังขึ้น คริสตจักรต้องเตรียมทั้งบุคลากร ระบบงาน และร่วมมือเป็นเครือข่ายกันทำพันธกิจใหม่นี้ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าเป็นผู้พลัดถิ่น (Diaspora)ในไทยที่ต้องการพระกิตติคุณไปถึงพวกเขาไม่ต่างจากทุกกลุ่มที่คริสตจักรทำพันธกิจอยู่แล้วนั้น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มพลัดถิ่นผู้ใช้แรงงาน คือ เหล่าบรรดาผู้มาใช้แรงงานในไทยไม่ว่าชาติใดๆ พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, คนชนเผ่า ฯลฯ เป็นแรงงานพลัดถิ่น(Displaced workers) จำนวนนับแสนๆคน ก็ต้องการพระกิตติคุณไม่ต่างกับบุคคลทั่วๆไปที่คริสตจักรกำลังประกาศอยู่เช่นกัน เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคริสตจักรไทยที่จะต้องมีการเตรียมทำแผนภารที่ยังเหลืออยู่ เพื่อนำพระกิตติคุณไปสู่คนงานพลัดถิ่นเหล่านั้นด้วยเช่นกัน การประสานร่วมมือกันระหว่างคริสตจักรเพื่อนำพระกิตติคุณออกไปยังผู้พลัดถิ่น (Diaspora) เป็นปัจจัยที่ต้องช่วยกัน ทั้งในด้านการผลิตสื่อ (ใบปลิว ตำราเรียน หลักสูตรการสอน) บุคลากรผู้ชำนาญทางภาษาแต่ละภาษา ระบบล่ามภาษาแต่ละท้องถิ่น ที่อาจต้องอาศัยกันระหว่างคริสตจักร

นี่เป็นตัวอย่างความประทับใจ นักศึกษาจีนคนหนึ่งที่คุยกับพี่เลี้ยงในไทย หลังกลับไปจีนแล้ว

เขาชื่นชมพี่มากๆ และบอกว่าชอบมิตรภาพของคนไทยครับ อยู่ที่เมืองไทยได้รับความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นมากครับ ปีหน้าผมคงมีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ไทยด้วยครับ มีหลายๆคนที่ไปไทยมาแล้วคิดถึงไทยมากครับ และได้มีโอกาสเล่าเรื่องประเทศไทยให้กับรุ่นที่กำลังจะไปด้วยครับ เป็นการเกริ่นนำและสร้างกำลังใจให้เขาครับ และหากเจอคนที่รู้จักพี่จะฝากความคิดถึงให้นะครับ แต่ตอนนี้คนจีนชอบเรื่องการเดินทางของคนไทยที่มาจีนมากครับ

การทำหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ(welcomers) แก่ผู้พลัดถิ่น(Diaspora) เป็นบทบาทหนึ่งของการทำพันธกิจโลก เนื่องจากเราไม่สามารถ จะออกไปเป็นมิชชันนารีได้ แต่เราก็สามารถ ให้การต้อนรับแก่แขกแปลกหน้าในสังคม ที่เราอยู่ได้เช่นกัน ด้วยเป็น นักต้อนรับแก่ผู้พลัดถิ่นเข้ามานั้น โดยการเข้าไปหาพวกเขา สร้างสายสัมพันธ์, ให้ความรักความอบอุ่น, ให้ความช่วยเหลือ เปิดบ้านเลี้ยงอาหารแก่พวกเขาเป็นครั้งคราว เพราะนั้นจะเป็นโอกาสได้นำพระกิตติคุณ ไปสู่พวกเขาได้ เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป เพื่อว่าวันหนึ่งเมล็ดนั้น อาจจะเติบโตขึ้นบนจีนแผ่นใหญ่ ขอเพียงเราจะไม่ละเลยในการเป็นผู้ต้อนรับกับหว่านเมล็ดลงไปในพวกเขา

คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกเจ้านั้นก็เป็นเหมือนกับคนท้องถิ่นของเจ้า จงรักเขาเหมือนกับรักตัวเอง เพราะว่าพวกเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวแล้วในแผ่นดินอียิปต์ เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เลวีนิติ 19: 34

แต่ถ้าท่านทั้งหลายเข้าไปในเมืองไหนและไม่มีใครต้อนรับท่าน จงออกไปที่กลางถนนของเมืองนั้นกล่าวว่า แม้แต่ผงคลีดินในเมืองของพวกท่านที่ติดอยู่กับเท้าของเรา เราก็จะสะบัดออกเพื่อเป็นการประท้วงท่าน... ลูกา 10: 10, 11

 

Last Updated on Friday, 01 March 2013 15:50