Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

อิหร่าน PDF Print E-mail

ประเทศ อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน)


ภูมิศาสตร์

พื้นที่ 1648186 ตร.กม ตั้งอยู่ตอนใต้ทะเลแคสเปียน และเหนือทะเลอาหรับและอ่าวเปอร์เชีย บริเวณใจกลางของวงแหวนถิ่นกันดานข้างเทือกเขา

 

ประชากร

ปี           ล้าน

2000     67,702,199

2010    76,931,899

2025    94,462,501

 

เมืองหลวง เตหะราน 11 ล้าน

เมืองใหญ่อื่นๆ Mash-had 2.15  Isfahan 1.63  Tabriz 1.28  Shiraz 1.13  Qom 880000  ในชนบทอีก 66%

พลเมือง มีมากกว่า 70 เชื้อชาติ บางกลุ่มก็เป็นชนเผ่าเร่ร่อน

อินโด-อิหร่าน 71%  เปอร์เชีย 30 ล้าน Kurd 5 ล้าน Luri 4946000  Gilaki 3659000   Mazanderani 2946000  Bakhtiari 1154000  B aluch 623000  Takistani 306000  Tat 13700   Mamsani 127000       Talysh 112000  เติรก 22% Azeri 11224000  Turmen 1003000 Qashqai 962000 Khorasan 773000 Hazara 687000 Teymur 206000 Shahaeven 100000 เซมิติก 3% Arab 2 ล้าน ยิว 20000    คริสเตียน ไมเนอริตี 0.2% อเมริกา และ อัสซีเรีย ลดต่ำลงจาก 1.5% สู่คนต่างด้าว พวกอื่นๆ 3% Gypsy (Nawar and Ghorbati) 1470000 Brahui 16000

ผู้อพยพ อาฟกานิสถาน เข้ามาครั้งหนึ่ง 4.5 ล้าน, อิรัด เคิรด และ อาหรับชีอะ และ ทาจิค ล้วนเป็นผู้อพยพในอิหร่าน แต่ในปัจจุบันได้ผสมเข้าเป็นพวกอิหร่าน

พออ่านเขียนได้ 72% ใช้ภาษาเปอร์เชียเป็นภาษาราชการ (Farsi,Dari,Tajik เป็นภาษาถิ่นที่ใช้กันเป็นหลัก) คนอิหร่านใช้พูด 83% มีภาษาทั้งหมด 69 ภาษา ภาษาในคัมภีร์ 3Bi 2NT 4por 12w.i.p

ด้านเศรษฐกิจ

รายได้ในการส่งออกน้ำมันที่ผลิต 75% ในปี 1005 และ จากพรม 11% ความเจริญในยุคของซาห์ได้ถูกพลิกผันเป็นถดถอยโดยผู้นำที่คลั่งศาสนา เป็นชาติหวาดระแวง ต่อต้านธุรกิจและเทคโนโลยีของกลุ่มทุนไร้ประสิทธิภาพ คอปรับชั่น มีสงครามกับอิรัก และเศรษฐกิจถูกแทรกแซงโดยชาติตะวันตก ซึ่งได้นำพาอิหร่านไปสู่ความล้มเหลวทางการเงินในปี 1980 ถึงแม้จะมีการปรับปรุงในปี 1990 แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ มีแต่คนยากจนในชนบทส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น การเติบโตของประชากรเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของการบริโภค และการว่าจ้างงาน คนว่างงานอาจจะอยู่ในราว 30% HDI 0.715; 95th/174. หนี้สาธารณะ 7.6% ของ GDP รายได้ต่อหัว $1000 (5.6% ของคนอเมริกา ในปี 1982 นั้น ได้เพียง 18%)

ด้านการเมือง

พระเจ้าชาห์ได้ถูกปลดเมื่อมีการปฎิวัติมุสลิม และการปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลามก็ถูกประกาศใช้ในปี 1979 ผู้ปกครองทางศาสนา และรัฐอนาธิปไตยได้ดึงประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองและความล่มจม เมื่อถูกอิรักบุกโจมตีในปี 1980 ประเทศก็ตกอยู่ในความขื่นขมแห่งสงครามถึง 8 ปี คนอิหร่านล้มตายมากกว่า 1 ล้านคน ตั้งแต่มีการเลือกตั้งในปี 1990 เป็นต้นมา คนเริ่มได้รับอิทธิพลของความทันสมัยมากขึ้น และหลังจากปี 2000 แม้ว่าพวกกลุ่มปฎิรูปได้มีชัยในการเลือกตั้ง แต่พวกผู้นำศาสนาหัวอนุรักษ์นิยมก็ยังผูกขาดอำนาจ ควบคุมอิหร่านให้เป็นรัฐที่มีการเมืองแบบเทวธิปไตย ซึ่งให้ความยอมรับในสิทธิมนุษยชนน้อยมาก อิหร่านเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารอย่างเปิดเผย มุ่งที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจการปกครองในตะวันออกกลาง และเป็นคู่แข่งกับตุรกีในการมีอิทธิพลเหนือโลกมุสลิมในเอเชียกลาง

ด้านศาสนา

มุสลิมนิกายชีอะเป็นศาสนาประจำชาติ มีคนอิหร่านนับถือ 93% นิกายสุหนี่ คนที่นับถือส่วนใหญ่เป็น Turkoman เคิรด และ Baluch ส่วนกลุ่มคนที่ไม่เห็นพ้องและต่อต้านอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ธรรมบัญญัติของยิว โซโรแอสเทรียน และคริสเตียนนั้นได้รับการยอมรับแต่ถูกสอดส่องอย่างใกล้ชิด คริสเตียนที่เป็นสาวกไม่เปิดเผยตัว ดูจาก Persecution index 9th ของ the world

คำตอบจากการอธิษฐาน

1. การปฏิวัติอิสลามถูกยืนยันด้วยพระสัญญาอย่างมาก แต่ได้คำตอบไม่มาก การปกครองแบบ

เทวนิยมที่กดขี่ของ อยาตอลลา ได้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นว่าโหดร้าย และคอรับชันยิ่งกว่าระบอบชาห์ที่เขายึดครองในปี 1979 ยี่สิบปีแห่งการปิดกั้นตะวันตก ต่อต้านการประกาศของคริสเตียนได้เปิดประตูให้คนมุสลิมแสวงหาทางเลือกใหม่ คนอิหร่านได้เปิดใจต่อพระกิตติคุณมากกว่าแต่ก่อน

2. มีผู้เชื่อเพียง500 คนเท่านั้นที่กลับใจมาจากมุสลิมในปี 1979 ซึ่งจำนวนผู้เชื่อได้ทวีจำนวนขึ้นอย่างมากใน 20ปี อยู่ระหว่าง 4000 ถึง 20000 และประมาณครึ่งหนึ่งที่เป็นคนอิหร่าน บางคนได้อ้างว่ายังมีผู้เชื่ออีกหลายพันที่ไม่เป็นที่เปิดเผย แต่ภัยคุกคามต่อผู้เลิกนับถืออิสลามนั้นรุนแรงมากซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร

3 สำหรับการประกาศครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ MBBs ผู้เข้าร่วมจำนวนมากมายจาก minority Christian communities

3 หัวข้อท้าทายสำหรับนักอธิษฐาน

1. การปฎิวัติอิสลามอยู่ในสภาพริบหรี่ สงครามแห่งอำนาจ ความทารุณโหดร้าย ความอยุติธรรม นิยมความรุนแรง และการรื้อถอนระบบเศรษฐกิจทุน ได้ลดความนิยมที่มีต่อผู้นำศาสนาอนุรักษ์นิยม และอิสลาม บรรดาผู้นำได้ตอบโต้ด้วยการใช้อำนาจบังคับ ยับยั้ง ทำลายสิทธิมนุษยชน เพราะว่า เขามีอำนาจเหนือการเมืองและการทหาร ทั้งยังแทรกแทรงระบบยุติธรรม อธิษฐานเผื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและรัฐบาลให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนได้จริงๆ และเคารพสิทธิมนุษยชน

2. การสู้รบที่ยังคงเป็นอยู่ทุกวันในอิหร่านทำให้ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลง การเมืองที่ปกครองด้วยการกดขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ชั่วร้ายที่ยังแฝงตัวอยู่ทุกที่ อธิษฐานให้พันธนาการเหล่านี้ถูกทำลายไปและและคนอิหร่านทั้งหลายที่จะแสวงหาอิสระที่แท้จริงนั้นมีความเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากควมตายของพระเยซูคริสต์ อธิษฐานเผื่อแผ่นดินอิหร่านที่จะเปิดสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่ง

3. การกีดกันต่อชาวยิวและคริสเตียน ไม่ให้มีสิทธิเท่าเทียมในการทำงาน ที่อยู่อาศัยและการศึกษา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เป็นที่เปิดเผยและทารุณมากต่อคนที่นับถือบาไฮ และต่อคนที่ใช้ภาษาเปอร์เชียในการนมัสการ หรือเป็นพยาน และต่อMBBs ทั้งหมด สมาคมพระคริสตธรรม ร้านขายหนังสือ

คริสเตียนทั้งหลาย การประชุมสัมมนาต่างๆ ค่าย การพิมพ์สิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์คริสเตียน

สื่อวิดิโอและการโฆษณา อธิษฐานให้อิหร่านเกิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างแท้จริง

4. ชุมชนของคริสเตียนส่วนใหญ่ถูกก่อขึ้นมาจากธรรมเนียมของคริสเตียนอเมริกาและ ชุมชนชาวอัสซีเรียที่มีวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะตน ของชาวเกาะในทะเลอิสลาม การดำรงอยู่ของพวกเขาถูกยอมรับ แต่เต็มไปด้วยด้วยความหวาดกลัว มีการกีดกันในเรื่องงาน ไร้เสถียรภาพ ถูกจับได้ตามใจของเจ้าหน้าที่ ถูกไต่สวน ผู้หญิงถูกบังคับให้สวมใส่ ชุดอิสลาม และการศึกษาศานาอิสลามของเด็กได้ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเหมือนผู้อพยพเนื่องจากสัดส่วนจำนวนคนของชนกลุ่มนี้ อธิษฐานสำหรับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆ เพื่อชีวิตของคริสเตียนจะสะท้อนพระสิริของพระคริสต์

5. ก่อนการปฎิวัตินั้น คริสตจักรโปรแตสเตนท์ส่วนใหญ่จะมีคนไม่มาก และลำบาก แต่การเปลี่ยนแปลงที่ทรมานและความทุกข์ที่ตามมาก่อให้เกิดช่วงของการฟื้นตัวสั้นๆ มีการออกประกาศ แจกใบปลิว สิ่งพิมพ์ และมีคนกลับใจมากมาย เพรสไบทีเรียล แองกริกัน เพนเทคอส ได้แตกสลาย ปี 1990 เป็นช่วงเวลาที่ถูกข่มเหงอย่างหนัก ที่ประชุมคริสตจักรถูกแทรกซึมด้วยสายลับ ตัวอาคารถูกยึดและถูกปิด ผู้นำคริสเตียน 7 คนถูกฆ่าตาย และคนอื่นๆได้รับอิสระ อธิษฐานเผื่อ

1. กำลังใจและความอดทนภายใต้การถูกข่มเหง เพื่อพระคริสต์จะมีชัยเหนือศัตรู

2. สติปัญญา ความกล้าหาญและการปกป้องสำหรับคนที่เป็นผู้นำ

3. คริสเตียนทั้งหลายที่ต้องรับสภาพลำบากเพิ่มขึ้นจะมีรายได้ที่เพียงพอ ผู้ลี้ภัยจะได้รับการดูแลแก้ไข ทั้งคริสเตียนที่ถูกคุกคามและมุสลิมที่คอยข่มเหง แต่คำพยานแห่งชีวิตไม่อาจไปถึงคนอิหร่านที่อยากฟัง อธิษฐานขอให้ผู้เชื่อสามารถฝ่าฟันผ่านความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและสามารถต่อต้านจนผ่านพ้นการทดลอง

4. การรับอิสรภาพฝ่ายวิญญาณและเกิดผลสำหรับMBBs ทั้งหลาย หลายคนพยายามที่จะพบปะสามัคคีธรรมกันอย่างลับๆ หรืออาจจะไม่สามารถพบปะกับบรรดาผู้เชื่อได้เลย คริสตจักรใต้ดินถูกตามล่าและผู้ร่วมนมัสการถูกลงโทษ

5. คริสตจักรนอกเมืองเตหรานอยู่ในสภาพทุกข์ระทม ในเมืองทั้งหลาย เช่น ชิราซ และ อิสฟาฮาน พยานของพระเจ้าถูกกำจัดอย่างสิ้นซาก อธิษฐานเผื่อความสว่างจะสาดส่องเหนือเมืองทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง มีเมืองและจังหวัดถึง 178 แห่ง แต่มีคริสตจักรท้องถิ่นเพียงแค่หยิบมือ อธิษฐานสำหรับผู้นำทั้งหลายให้มีนิมิตและหนุนใจคนกลุ่มใหม่ให้ลุกขึ้นเพื่อก่อตั้งคริสตจักร

6. อิหร่าน Diaspora มีเกือบ 5 ล้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพอยู่ในอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันตก ตุรกี เมืองชายฝั่งทะเลและดินแดนอื่นๆ ที่ๆสามารถทำการประกาศได้ อธิษฐานเผื่อ

1. เครือข่ายของคริสตจักรอิหร่านdiasporaมากกว่า 70 แห่ง ที่เจริญเติบโตด้วยพระคุณเป็นเอกภาพและเตรียมตัวที่จะกลับมาทำพันธกิจในอิหร่านอีกครั้ง

2. การฝึกฝนผู้รับใช้คริสเตียนอิหร่าน ส่วนใหญ่ถูกฝึกสอนที่วิทยาลัย ELAMs ในอังกฤษ และอีกบางส่วนที่ NEST ในลอนดอน และจำนวนหนึ่งก็มีส่วนร่วมในหลักสูตรเดินเรียนอิหร่านและเคลิฟอเนีย หลายร้อยคนที่ยังคงศึกษาหลักสูตรทางไปรษณีย์

3. หลายคนเป็นคนที่สำคัญในสังคมคริสเตียน ที่ไม่สังกัดคริสจักร หรือเป็นพยาน Gulf States กับคนกับคนอิหร่านมากกว่า 600000

7. ผู้รับใช้ขาดอิสรภาพในการทำพันธกิจในแผ่นดินอิหร่าน

8.

1. พวกโซโรแอสเตอร์หรือหรือ Pasees นับถือศาสนาเปอร์เชียโบราณ และมีชื่อเสียงด้านพระคัมภีร์ ไซรัสและโหราจารย์ทั้งสามคนเป็นต้น พวกเขามีภาษาของเขามที่ตากต่างชัดเจนจากพวกเปอร์เชีย ชุมชนของพวก Parsees อาศัยอยู่หลายแห่งในเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและประเทศตะวันตก เพียง 30 คนเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก จำนวนของพวกParsees อาจจะมีมากกว่าที่ได้แจ้งเป็นทางการ อาจจะสูงกว่า 2 ล้านคนในอิหร่าน ทั้งหมดการประกาศยังเข้าไม่ถึง

2. พวกบาไฮ เป็นศาสนาที่รู้จักทั่วโลกในศตวรรษที่19 เป็นศาสนาที่ถูกข่มเหงมากที่สุดในอิหร่าน พวกเขามีกฎหมายของตัวเอง และไม่ได้รับดูแลจากสาธารณบริการ ถูกทารุณและถูกคุมขัง มีคริสเตียนจำนวนน้อยมากที่รักและเป็นพยานกับพวกบาไฮในอิหร่าน หรือทั่วโลกจำนวน 6 ล้านกว่าคน อธิษฐานเผื่อ เมื่อถึงจุดสุดขีดพวกเขาจะ แสวงหาที่พึ่งในองค์พระเยซูเจ้า

3. ชาวเปอร์เชียที่พูดยิว เป็นลูกหลานของพวกที่ถูกเนรเทศมาที่บาบิโลน เมื่อ 2700 ปีที่แล้ว ยังคงถูกบีบบังคับ และอัดอั้นใจ พวกเขาต้องตกอยู่ในสภาพของคนต่างด้าว มีจำนวนคนที่เป็นคริสเตียนเพิ่มขึ้น

9. กลุ่มคนที่ยังไม่ได้ประกาศ คนทั้งหมดที่ยังเข้าไม่ถึง คนอิหร่านเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ยากที่สุดในโลกต่อการเข้าถึง มีเพียง 8 ใน 70 กลุ่มเท่านนั้นที่รู้ว่ามีผู้เชื่ออยู่ ขออธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับ

1. พวกอิหร่าน ลูริ ที่เร่ร่อน และ Bakhtiari และ Turkic Qashqui ที่อาศัยอยู่แถบเทือกเขา Zagros ปัจจุบันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พยายามทำการประกาศเพื่อเข้าถึงพวกเขาและผู้เชื่อที่เป็นที่รู้จักเพียงนิดเดียวเท่านั้น อธิษฐานขอให้คนส่วนใหญ่กลุ่มนี้ได้มีโอกาสฟังพระกิตติคุณ มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้หนังสือ

2. คนเตอร์กิชหลายกลุ่มของ NW และ NE อิหร่าน พวกเขาอาศัยอยู่ในการเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายในศตวรรษที่20 ที่แร้นแค้น แต่ความยากจนที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือขาดความรู้ความเข้าใจในพระกิตติคุณ

3. คน เตอร์คิก อเซอรี, คอราซานี เตอร์กและเตอร์กเมนทางตอนเหนือ พวกคนเหล่านี้เป็นเชื้อสายใกล้ชิดกัน แต่มีความไม่ค่อยคิดบวกในการติดต่อกับคริสเตียน อธิษฐานสำหรับผู้รับใช้ที่จะเข้าไปทำงานกับเขา พระคัมภีร์ถูกแปลสำหรับคริสจักรทั้งหลายที่ถูกตั้งขึ้นท่ามกลางพวกเขา พระคัมภีร์ภาษาอเซอรีอยู่ในช่วงเตรียมที่จะแปล (ELAM)

4. พวกคนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ พวกบาลุช และบราฮุย คนเหล่านี้หัวแข็งและขาดความสุขจกการปกครองของอิหร่าน ไม่พบว่ามีผู้เชื่อ

10. พันธกิจทำการช่วยเหลือของคริสเตียน เป็นองค์กรที่มีคุณค่าพิเศษสำหรับอิหร่านในวันนี้ เป็นวิธีเดียวที่ทำงานเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่

1. ขาดการสนับสนุนการพิมพ์พระคัมภีร์ สมาคมพระคริสธรรมและและสิ่งพิมพ์คริสเตียนได้ปิดลงในปี 1998 และยิ่งกว่านั้นสื่อการโฆษณาสำหรับคริสเตียนก็หดน้อยถอยลงจนหมดไป แต่การนำพระคัมภีร์เข้าสูอิหร่านก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆอย่างมั่นคง บางครั้งนับได้เป็นสิบล้านเล่ม เป็นที่น่านยินดีที่ได้รับโอกาสเช่นนั้น พระคัมภีร์ใหม่ฉบับแปลใหม่ภาษาเปอร์เชีย ถูกพิมพ์ในปี 2001 ทั้งเล่มได้แปลเสร็จสิ้นในปี 2006 (ELAM) อธิษฐานเผื่อ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่พระวจนะและให้เกิดผลกระทบในระดับลึกผ่านการกระทำเช่นนั้น ทั้งอธิษฐานสำหรับทีมงานที่แปลที่จะมีกำลังสำหรับแปลภาษาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ไม่มีพระคัมภีร์

2. วรรณกรรมคริสเตียน ถูกเสาะหาอย่างมาก อธิษฐานเผื่อสำหรับผลกระทบจากวรรณกรรมที่พร้อมเผยแพร่ และสื่อโฆษณาที่ชวนสนใจของพันกิจ วรรณกรรรมคริสเตียน ส่วนใหญ่ทำขึ้นนอกประเทศอิหร่านและนำไปแจก พันธกิจ Eternal Life Agape และ ELAM เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

3. สื่อกระจายเสียงคริสเตียน กลายเป็นกุญแจของพันธกิจ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะสกัดกั้นแต่มีผู้ฟังเป็นล้านๆและหลายพันคนที่ได้ตอบรับจดหมาย วิทยุกระจายเสียงของคริสเตียน เช่น IBBA, ELAM และอื่นๆได้เตรียมรายการประจำวันใน ภาษาเปอเชียและอเซอรี TWR และFEBA ได้ร่วมมือกันทำรายการตลอด 24 ชม เพื่อออกอากาศทุกวันในภาษาเปอร์เชีย ELAM envisions เตรียมรายการสำหรับ Gilaki และ Turkmen

4. พันธกิจด้าน ทีวี วิดีโอและภาพยนตร์ มีตลาดมืดขนาดใหญ่สำหรับเทปต้องห้ามทางศาสนา หรือหนังทั่วไป และมากกว่า7ล้านแผ่นดิสได้เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย มีทั้งหนังคริสเตียนในภาษาเปอร์เชีย (ELAM) และหนังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ซึ่งหนังได้ถูกฉายรอบแล้วรอบเล่า หนังเกี่ยวกับพระเยซูนี้ได้ทำสำหรับคนอิหร่านถึง 12 ภาษาในปี 2000 และได้รับสนับสนุนจาก 5 ผู้ผลิต อธิษฐานสำหรับพันธกิจเหล่านี้ที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง