Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

มิชชันนารีไทยคณะอื่น PDF Print E-mail


อ. ชีววารินทร์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ รับใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน


ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องรักษา ทั้งอาจารย์และลูกบุญธรรมให้มีความปกติสุขเสมอ แม้บาง

ครั้งจะเจอคนมารบกวนแต่ในที่สุดก็ผ่านไปได้ ขอบคุณ พระเจ้าสำหรับ นาง ที่เคยรับเชื่อกับ

อาจารย์เมื่อ ๓ ปีก่อนไม่ค่อยไปร่วมนมัสการ พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เธอและใช้อาจารย์ ชีววาริ

นทร์ ไปหนุนใจเธอในเวลานั้นเอง เดี๋ยวนี้ เธอมาร่วมนมัสการเป็นประจำ และร่วมรับการฝึกรับ

ใช้ด้วย


ขออธิษฐานเผื่อ


๑. ผู้เชื่อใหม่ ๓ คนจะมาร่วมนมัสการสม่ำเสมอและเตรียมรับบัพติสมา

๒. ผู้เชื่อเก่าจะยอมมีส่วนในการรับใช้กับคริสตจักร

๓. สติปัญญาการเจิมและความรัก ในการดำเนินชีวิตของอ. ชีววารินทร์ที่จะเป็นพระพรและนำ

คริสตจักรในบ้าน

๔. ลูกสาว มินา ที่จะสนุกกับการเรียนและมีเพื่อนที่ดี

ถ้าต้องการมีส่วนถวายเพื่อการรับใช้ของอาจารย์ กรุณาติดต่อกับอาจารย์โดยตรงได้ทางอีเมล์ที่

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


อ. จันทวรรณ ( ไก่ ) อ. อาเหว่ย รับใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน


ขอบคุณ พระเจ้าสำหรับโอกาสได้กลับมาพักผ่อนที่เมืองไทย ๑ เดือน ได้ทำธุระต่างๆ ตรวจสุขภาพ เยี่ยม

เยียน แบ่งปันงานของพระเจ้าในเมืองที่ไปทำ อาจารย์ทั้งสองได้รับพระพรจากการพบปะ สามัคคีธรรม

กับพี่น้อง ทำให้อาจารย์รู้สึกว่า ไม่ได้ไปแนวหน้าแต่ลำพัง


หัวข้ออธิษฐาน


๑. อ. อาเหว่ย มีอาการปวดหลังมาก และมีไขมันในเลือดสูง ขอพระเจ้าทรงรักษา และ อาจารย์มีสติ

ปํญญาในการดูแลสุขภาพ

๒. พันธกิจบำบัดยาเสพติด หอพักผู้บำบัดได้สร้างเสร็จแล้ว มีผู้บำบัดทั้งหมด ๙ คน ( ๒ คน ยังไม่

เชื่อ ) อธิษฐานให้ผู้บำบัดเติบโตขึ้นในความเชื่อ เผื่อ อาจารย์ผู้ร่วมงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๓. โครงการสร้างสนามบาสเกตบอล เพื่อมีพื้นที่ออกกำลังกายร่วมกันของผู้บำบัดและประชาชนใน

เมืองนี้ เพื่อสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท เวลานี้มีแล้ว

๓๐,๐๐๐ บาท

ถ้าพี่น้องสนใจถวายสนับสนุนโครงการนี้ ติดต่อได้ที่ คุณ บุญลวี นิลพันธ์ ( คจ. นิมิตใหม่) โทร

๐๘๙๗๗๔๔๗๔๗