Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ศัพท์พันธกิจโลก PDF Print E-mail

 

 

                         “หน้าต่าง 10/40

 

       หน้าต่าง 10/40 คือ 10 องศาและ 40 องศาเหนือเส้นศูนย์สูตร ครอบคลุมจากอาฟริกาตะวันตกไปจนถึง ตะวันออกกลางและเอเชีย  หน้าต่าง 10/40 ประกอบด้วย 61 ประเทศ มีประชากรทั้งหมด 3,400 ล้านคน ประชากรโลก 59%อาศัยอยู่ มี 85 % ของคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐอาศัยอยู่ที่นี่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ อิสลาม และฮินดู อิสลาม 1,100 ล้าน ฮินดู 1,000 ล้าน พุทธ 600 ล้าน