Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ประเทศกัมพูชา PDF Print E-mail

ประเทศกัมพูชา


สภาพทางภูมิศาสตร์ :


ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร (ขนาดประมาณ

1 ใน 3 ของประเทศไทย) เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับ

ประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 580 กิโลเมตร และจากเหนือจรดใต้

450 กิโลเมตร


- ทิศเหนือ ติดกับประเทศไทย (จังหวัดอบุลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และประเทศลาว (แขวง

อัตตะปือ และจำปาสัก)

 

- ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทย

 

- ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ตั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตนนิน ลองอาน ต่งทาบ อันชาง

และเกียงซาง)

 

- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอ่าวไทยและประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)

 

สภาพภูมิอากาศ :

 

ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส

 

เมืองหลวง :

 

กรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา

 

เขตการปกครอง :

 

มี 4 กรุง ได้แก่ กรุงพนมเปญ กรุงไพลิน กรุงแกบ กรุงพระสีหนุ และ 20 จังหวัด ได้แก่ กระแจะ เกาะกง กันดาล

กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงทม กัมปงสะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย

เปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย

 

ระบบการปกครอง :

 

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติ

 

หน่วยเงินตรา :

 

เงินเรียล (Riel) อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียล เท่ากับ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 15,000 เรียล ต่อ 100 บาทไทย

 

ภาษา :

 

ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และ ไทย

 

ประชากร :

 

- กัมพูชามีประชากรประมาณ 14,071,000 คน มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี

 

- เป็นคริสเตียน 1.7%

 

ชนเผ่าต่างๆ :

 

- ชาวเขมร 50%

 

- ชาวญวน 40%

 

- ชาวจีน 3 %

 

- อื่นๆ เช่น ชาวไทย, ไทยเกาะกง, ชาวลาว, ชาวจาม, ชาวจะราย, ชาวระแดว์, ชาวเสตียง, ชาวเมฺรญ และ ชาวเปือร์

3% เป็นต้น

 

การประกาศในประเทศกัมพูชา

 

- เดิมการประกาศในประเทศกัมพูชาไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ

 

- ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นประเทศที่เปิดแล้ว

 

ศาสนาต่างๆ

 

- รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย คือ ธรรมยุตินิกาย และ มหา

นิกาย) มีผู้นับถือ 95%

 

- ศาสนาอิสลาม 3%

 

- ศาสนาคริสต์ 1.7%

 

- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 0.3%

 

องค์กรมิชชั่นที่ทำงานในประเทศกัมพูชา

 

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย โอเอ็มเอฟมีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ

 

1. เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนคริสตจักรที่ต้องการส่งคนออกไปเป็นมิชชันนารี

 

2. ทำหน้าที่สรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากร ที่จะเป็นมิชชันนารี โดยพิจารณาตามระเบียบและกฎเกณฑ์

มาตรฐานของโอเอ็มเอฟ

 

3. ให้การฝึกอบรม เตรียมบุคลากรที่จะไปเป็นมิชชันนารี รวมทั้งให้ความรู้ด้านพันธกิจมิชชั่นแก่คริสตจักรต่างๆ

 

4. ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของมิชชันนารีไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน

ขณะปฏิบัติงาน โดยติดต่อผ่านสายงานของโอเอ็มเอฟ

 

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย โอเอ็มเอฟได้ส่ง อ.เกศรา ไปเป็นมิชชันนารีในประเทศกัมพูชา

 

หัวข้ออธิษฐาน

 

1) การรักษาเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ จากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองเมื่อปี 1975-1979

 

- ความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคม การคอร์รับชั่น ความเห็นแก่ตัวได้ถูกขจัดออกไป

 

- การฟื้นฟูและและปรับปรุงมาตราฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

 

- การให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ, เด็กกำพร้า, หญิงหม้าย และผู้ที่ติดเชื้อเอดส์

 

2) จิตวิญญาณของชาวกัมพูชา : ได้รับการปลดปล่อยจากวิญญาณต่างๆ และประชาชนแต่ละคนได้รับการเปลี่ยน

แปลงชีวิต

 

- การกราบไหว้วิญญาณต่างๆที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

 

- ความเสื่อมลงของศีลธรรม ( 1 ใน 3 ของโสเภณี เป็นเด็ก)

 

- เด็กที่ถูกทอดทิ้ง (มีอัตราของเด็กที่ถูกทอดทิ้งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

 

- การแพร่ขยายของเชื้อ HIV (ณ ปี 1999 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 180,000 คน

 

3) คริสจักรในกัมพูชา

 

- ความเป็นอิสระในการประกาศข่าวประเสริฐ

 

- อิสรภาพและการปลดปล่อยจากความบาปผิดในอดีต

 

- เด็กๆ และอนุชนหนุ่มสาว ที่จะได้รับการสร้างในการเป็นสาวกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

- การมีนิมิตสำหรับผู้ที่หลงหาย และมีความปรารถนาที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคน

 

4) ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ

 

- ศิษยาภิบาล มีวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบ และการพึ่งพิงในพระเจ้ามากกว่าการขอความช่วยเหลือจากต่าง

ประเทศ

 

- โรงเรียนพระคริสตธรรม ได้แก่ โรงเรียนพระคริสต์ธรรมในพนมเปญ และ วิทยาลัยอบรมพันกิจกของพระ

คริสต์เพื่อคนกัมพูชา

 

- องค์กรคริสเตียนต่างๆในกัมพูชา จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน